Για τον τομέα Εκτίμηση – Διακανονισμός Ζημιών ελέγχουμε τις συνθήκες και την έκταση της ζημιάς, ερευνούμε τα αίτια, εξετάζουμε την ευθύνη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και την επάρκεια των ασφαλιζομένων κεφαλαίων. Επίσης ελέγχουμε τις ποσότητες και την κοστολόγηση των επισκευών και καταθέτουμε στην ασφαλιστική εταιρία έκθεση με τα αποτελέσματα των ελέγχων μας. Οι παρεχόμενες  υπηρεσίες μας καλύπτουν τους κλάδους των γενικών ασφαλειών ήτοι:

 

  • Φωτιάς και λοιπών κινδύνων
  • Κλοπής – διάρρηξης
  • Μεταφορών
  • Αστικής ευθύνης
  • Απώλειας κερδών
  • Μηχανικών βλαβών (ΜΒ)
  • Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΕΕΙ)
  • Κατά παντός κινδύνου κατασκευαστών (CAR)
  • Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (ΕAR)
  • Αλλοίωση εμπορευμάτων εντός ψυκτικών θαλάμων (DOS) κλπ.

 

.