Για τον τομέα Επιθεώρηση Κινδύνων, συντάσσουμε έκθεση στην οποίαπεριγράφουμε και αναλύουμε τον προς ασφάλιση κίνδυνο (pre-risk survey report). Γίνεται εκτίμηση της μέγιστης πιθανής ζημιάς (PML) και της εκτιμώμενης μέγιστης ζημιάς (EML).

Επίσης προτείνουμε μέτρα πρόληψης και ελαχιστοποίησης πιθανής ζημιάς και διενεργούμε επαναεπιθεωρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η εφαρμογή των μέτρων αυτών.