Για τον τομέα Εκτίμηση Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων  συντάσσονται εκθέσεις εκτίμησης για κτίρια – κτιριακά συγκροτήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έπιπλα – σκεύη, πολύτιμα αντικείμενα, λοιπό εξειδικευμένο εξοπλισμό κλπ.

 Η εκτίμηση των αξιών γίνεται σε τιμές καινούργιου (NEW FOR OLD), σε αξίες μεταχειρισμένου – τρέχουσες εμπορικές αξίες του περιουσιακού στοιχείου (OLD FOR OLD) παίρνοντας υπόψη του αντίστοιχους ανά περίπτωση παράγοντες που επηρεάζουν τον υπολογισμό.